گروه مقاله روز نوشت | تاریخ انتشار 2 اسفند, 1395 | نظرات 0 نظر

نمائى از ايرانِ امروز

"قانون اساسی برای همه" نمائى از ايرانِ امروز     *قربانعلی مهری مَتانکلایی نظام سياسى حاكم بر ايرانِ امروز، (جمهورى اسلامى) است كه از نگاه رهبران و كارگزارانش(جهان، محضر خدا است)، و با(ميزان دانستنِ رأى ملّت)اداره امور كشور بايد به إتّكاء آراء مردم جامه عمل بپوشا

"قانون اساسی برای همه"

نمائى از ايرانِ امروز

 


 

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

نظام سياسى حاكم بر ايرانِ امروز، (جمهورى اسلامى) است كه از نگاه رهبران و كارگزارانش(جهان، محضر خدا است)، و با(ميزان دانستنِ رأى ملّت)اداره امور كشور بايد به إتّكاء آراء مردم جامه عمل بپوشاند. (آراء مردم حقّ النَّاس) است و صيانت از آن بر عهده همگان مى باشد. چون بنا به يكى از دو قاعده (جمع) يا(ملازمه)، وجود يكى بدون ديگرى، نه تنها ناخوشايند، بلكه تعليق بر محال است، بنابراين، هويَّت سياسى/إعتقادىِ جمعيّت ها و جناح ها بايد به گونه اى باشد كه بتوانند جامعه را(إصلاح طلبانى اصولگرا و اصولگرايانى إصلاح طلب) بارآورند. اين يعنى اعتدال و ميانه روى و حركت در بسترى آرام و روان كه صِراطُ الْمُسْتَقيمَ اش نامند. دارنده اين خصائل و جامع اين أوصاف را، معتدل  و ميانه رو شمارند. مصلحانِ اجتماعى چنين جامعه اى، همگان را علاوه بر(كفاف و عفاف) در اقتصاد، در سياست و اجتماع نيز به (عقلانيّت، اخلاق و اعتدال) فرا مى خوانند به اميد آنكه (امّت وسط) و ميانه شكل گيرد تا به دور از إفراط و تفريط، (أُسْوَه حَسَنَه) و الگوئى ماندگار براى جهانيان گردد. به منظور تعامل پويا در ابعاد منطقه اى و بين المللى، نداى(گفتگوى تمدّنها) سر داده مى شود، و همسو با همين آرمانِ والا و در همين راستا است كه با نيم نگاهى به گذشته أفراد، چون (ميزان را وضع فعلى آنان مى دانند) در قلمرو مملكتى، شعار(آشتى يا همبستگى ملّى و ميهني) فضا را عطر آگين مى سازد، البتّه با حفظ همه خطوط قرمزها در هر دو عرصه داخلي و خارجي. در جاى خود ثابت است كه هرگز و هيچگاه (دروغ با إيمان ) جمع نمى آيد. از اين رو، نام آورانى ديگر براى جلوگيرى از نهادينه شدنِ عفريتِ دروغ كه امُّ الْخبائث اش خوانند، فريادها برآوردند و تاوانها پرداختند. دولتمردانى آمدند كه با تنش زدائى و فرا خواندن جامعه به تماشاى هنر ديپلماسى و حكمرانى، شعارِ(جهان عارى از افراط و خشونت) را سر لوحه كارشان قرار دادند، و با ثبت شناسنامه(فعاليّت صلح آميز هسته اى ايران) در جهان،( منشور حقوق شهروندى) را براى تمرينِ دموكراسى و مشقِ مردم سالارى در اختيار شهروندان نهادند. بر فرهنگ شدن(حياء و عفّت توأم با ديانت و شريعت در سايه سار خردمندى و عقلانيّت) تأكيد مى ورزند تا بتوانند شعار(عزّت، حكمت و مصلحت) رااز ايران به جهان مخابره سازند. همه اين آرمانها، اهداف و مقاصد عاليه اى است كه اصول فراوان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجموعه دولت و حاكميّت را همگام با عموم شهروندان، موظّف مى داند تمام توان و امكان خود را براى دستيابى به آنها به كار بندند. كلماتى كه خوانديد و شنيديد، سخناني است دلاويز كه جز با عمل به بار نخواهند نشست. با قطع نظر از صاحبان سخن، كه همگان از نيكان اند و خوبان، به باور اين جانب، شما گراميان نيز به مانندِ راقم اين نوشتار، على رَغْم برخى إِنْ قُلْت ها، قطعاً به زندگى در قلمروى از گيتى كه عينيّت بخشيدن به چنان شعارهائى آرمانى را وجهه همّت خويش مى شمارد به خود مى باليد. آن قلمرو، جائى نيست، جز جغرافياىِ وسيعِ ايران. كامروا باشيد.

*«دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

دوشنبه    02 / 12 / 1395

برچسب ها
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید
ثبت نظر جدید
ایمیل منتشر نخواهد شد
Captcha reload