لیست مطالب اندیشه

| تعداد کل: 1 مطلب

ای برادر! تو همان اندیشه ای

" اى برادر! تو همان انديشه اى"     نكته : از همان آغاز گفته باشم پرداختن به مباحث ناظر به خِرَدورزى، " دلِ خوش" مى خواهد و " فراغتِ خاطر". حال آنكه دغدغهء معاش در ايرانِ معاصر، فعلاً دل و دماغى نمى گذارد كه آدم با دل مشغول نمودن به اين فراز از آنات،…

ای برادر! تو همان اندیشه ای
تاریخ انتشار: 6 آذر, 1399 | گروه: مقالات