لیست مطالب قضایی

| تعداد کل: 2 مطلب

گفتارى پيرامون (سند تحوّل قضائى)

" گفتارى پيرامون (سند تحوّل قضائى)"      ١ - آنگونه كه از جرائد بر مى آيد: سند تحوّل قضائى بر مبناى (٧) مأموريّت اصلى قوّه قضائيه برگرفته از تكاليف تعيين شده در قانون اساسى و سياست هاى كلّى نظام، با ابلاغ رئيس اين دستگاه انتشار يافت. در وصفش آمده است: (سند تحوّل قضائى ب…

گفتارى پيرامون (سند تحوّل قضائى)
تاریخ انتشار: 8 دی, 1399 | گروه: مقالات

اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى)

" اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى) "    " سند تحوّل قضائى" رياست محترم قوّه قضائيه به مانند " منشور حقوق شهروندى" ابلاغى رئيس جمهور محترم، با نظر به مندرجات هر دو سند يا منشور، مادام كه با طرح و تصويب در مجلس شورا خلعت قانون بر تن ن…

 اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى)
تاریخ انتشار: 8 دی, 1399 | گروه: روز نوشت