لیست مطالب حقوق

| تعداد کل: 1 مطلب

اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى)

" اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى) "    " سند تحوّل قضائى" رياست محترم قوّه قضائيه به مانند " منشور حقوق شهروندى" ابلاغى رئيس جمهور محترم، با نظر به مندرجات هر دو سند يا منشور، مادام كه با طرح و تصويب در مجلس شورا خلعت قانون بر تن ن…

 اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى)
تاریخ انتشار: 8 دی, 1399 | گروه: روز نوشت