لیست مطالب روز نوشت

| تعداد کل: 161 مطلب

سخن نو آر که ...

1- الف) اینکه گفته شود مذاکرات هسته ای دولتِ عزت شعار با قدرت های جهانی به نمایندگی شش کشور، موسوم به 1+5 قرار است ذیل «فصل هفتم منشور ملل متحد»، یعنی مواد 13 گانه 39 تا 51 این منشور، با تنظیم، امضا و ابلاغ قطعنامه ای به سامان برسد، ب) اینکه با ابراز نگرانی ها مضمون چنین قطعنامه ای احتما…

سخن نو آر که ...
تاریخ انتشار: 2 خرداد, 1394 | گروه: روز نوشت